Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Deze website is eigendom van NanoSkin BV, hierna ‘NANOSKIN’ genoemd, met maatschappelijke zetel gevestigd te Koeweideblock 4 unit E8, B-1785 Merchtem en met ondernemingsnummer 0550.572.295.

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met de inhoud ervan en bent u gebonden door deze algemene voorwaarden dewelke de relatie tussen u, ‘DE KLANT’ genoemd, en NANOSKIN bepalen.

Als u hiermee niet akkoord gaat, verzoeken wij u deze website te verlaten.

Behoudens andersluidende overeenkomst zullen deze algemene voorwaarden gelden op elke relatie tussen De Klant en NANOSKIN. De Klant verklaart de algemene voorwaarden van NANOSKIN te kennen en te aanvaarden. Deze aanvaarding gebeurt stilzwijgend en onmiddellijk. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar via onze website https://www.nanoskin.be of via eenvoudige aanvraag.

Bij elk order dat door DE KLANT geplaatst wordt zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of niet afdwingbaar zou verklaard worden krachtens het toepasselijk recht, brengt deze nietigheid of nietafdwingbaarheid niet de nietigheid of nietafdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden met zich en blijven deze onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

Aan deze algemene voorwaarden kan geen afbreuk worden gedaan, behoudens in het geval een schriftelijke overeenkomst tussen NANOSKIN en DE KLANT hiervan uitdrukkelijk afwijkt. Deze afwijking wordt slechts toegestaan voor de bepalingen die strikt onverenigbaar zijn.

 1. Aangeboden informatie

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard en is noch aangepast aan specifieke personen, noch aan specifieke omstandigheden en geldt niet als persoonlijk advies.

Aangaande de aangeboden informatie worden geen garanties verstrekt en het gebruik van zowel de website als de aangeboden informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico.

 1. Aansprakelijkheid voor gebruik van de website

Ondanks alle inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat, volledig, nauwkeurig en up-to-date is, kunnen er zich onjuistheden voordoen, waarvoor NANOSKIN evenwel niet aansprakelijk is.

Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte schade of gevolgschade die ontstaan is door het gebruik van deze website of de informatie vermeld op deze website is uitdrukkelijk uitgesloten.

NANOSKIN heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

NANOSKIN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

 1. Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die buiten onze controle liggen. Wij verstrekken geen enkele garantie voor wat dergelijke externe websites betreft en aanvaarden daarom ook geen enkele aansprakelijkheid voor rechtstreekse noch onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik en/of de informatie van externe websites.

 1. Intellectuele eigendom

Alle door NANOSKIN verstrekte informatie, zowel op onze website als door enig ander medium, is de intellectuele eigendom van NANOSKIN of van derden die NANOSKIN gemachtigd hebben voor het gebruik ervan. Reproductie is verboden en kan slechts met onze uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming. Dit betreft o.a., doch niet uitsluitend alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden.

 1. Aanbod en aanvaarding

NANOSKIN behoudt zich het recht voor om orders te weigeren en dit zonder enige gegronde reden te moeten geven. Een order is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod.

 1. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de offerte die door NANOSKIN uitgegeven wordt en gelden gedurende de daarop vermelde termijn. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen en kortingen exclusief BTW en uitgedrukt in Euro. DE KLANT staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven ondernemingsnummer. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald dient de betaling te gebeuren binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de factuur en dit via overschrijving op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal een verwijlinterest verschuldigd zijn op basis van de Wet ter Bestrijding van de Betalingsachterstand (Wet 02.08.2002) voor BTW-plichtigen en de wettelijke intrest verhoogd met 2 punten voor wat de particuliere opdrachtgevers betreft. Daarenboven zal een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd zijn met een minimum van € 75,00.

 1. Levering

De levering van het bestelde artikel gebeurt op het door DE KLANT opgegeven adres. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijnen worden enkel ten titel van informatie verstrekt; zij worden zoveel als mogelijk gerespecteerd maar zijn in geen enkel geval bindend voor de verkoper.Een vertraging in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een schadevergoeding of interest vanwege NANOSKIN.

 1. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven kalenderdagen, volgend op de dag van levering, gemeld worden.

NANOSKIN biedt de in de wet voorziene garanties. NANOSKIN is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door DE KLANT. Een artikel met een aanvaard gebrek in de zin van de productaansprakelijkheid, vastgelegd in de “Wet betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken”, wordt kosteloos vervangen.

 1. Handtekening en bewijs

DE KLANT aanvaardt elektronische bewijsvoering. DE KLANT is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. De uiteindelijke bevestiging van het order door DE KLANT geldt als aanvaarding aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van DE KLANT geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen.

 1. Bescherming van de privacy

NANOSKIN behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van DE KLANT te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door DE KLANT worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, offerte of bestelling.

DE KLANT heeft, overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ten alle tijde het recht om deze gegevens in te kijken, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van NANOSKIN. Hiervoor kan DE KLANT contact opnemen via info@nanoskin.be.

 1. Wijzigingen

NANOSKIN behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst valt onder het Belgische recht en elke betwisting over de interpretatie of over de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is.


Privacyverklaring

Welkom bij de Privacyverklaring van NanoSkin. Deze Privacyverklaring legt op een eenvoudige, transparante, heldere en correcte manier uit waarom en hoe de persoonsgegevens, die personen via het online contactformulier op haar website (https://www.nanoskin.be) of rechtstreeks via e-mail, brief of  fax overmaken, door NanoSkin worden verzameld, gebruikt en beschermd.
Wanneer u beslist om ons uw persoonsgegevens te bezorgen bevestigt u dat u deze privacyvoorwaarden heeft doorgenomen.

De informatie wordt gebruikt in overeenstemming met de toestemmingen die u verstrekt hebt, met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

Deze Privacyverklaring heeft ook tot doel u te helpen geïnformeerde beslissingen te maken wanneer u onze website gebruikt.
Neem dus even de tijd om de tekst te lezen en te begrijpen, en onthoud dat onze algemene voorwaarden en ons cookiebeleid ook van toepassing blijven.

 1. Wat zijn uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een levend individu dat hiermee geïdentificeerd kan worden. Die identificatie kan gebeuren aan de hand van deze informatie, al dan niet aangevuld door andere informatie die de Verwerkingsverantwoordelijke bezit of waarschijnlijk zal verkrijgen.

 1. Welke gegevens verzamelen we?

In het kader van het online contactformulier op haar website (https://www.nanoskin.be) en de aan NanoSkin rechtstreeks per e-mail, per brief of per fax overgemaakte gegevens, verzamelt NanoSkin uitsluitend de gegevens die nodig zijn om de gewenste resultaten te bekomen.

U kan ons de volgende gegevens opsturen of wij kunnen u om de volgende informatie vragen:

– uw volledige naam

– uw geboortedatum

– uw personalia, zoals uw adres en postcode, uw e-mailadres, het nummer van uw vaste telefoonlijn, gsm en fax

– de gegevens van uw krediet- of betaalkaart, informatie over uw rekeningnummer of andere bankgegevens

– algemene informatie zoals uw professionele interesses, uw ervaring met onze producten en diensten of andere producten en diensten en uw contactvoorkeur

– uw contacten met ons, zoals een spoor van een oproep, een e-mail, een brief of ongeacht welk bewijs van het contact dat u met ons heeft gehad

– informatie over uw surfgedrag (waaronder informatie over de websites die u bezoekt)

– als u op een functie solliciteert, vragen wij u om toelichtingen over uw loopbaan met behulp van een kandidaatstelling of uw cv

NanoSkin kan ook informatie verzamelen over uw hard- en software, inclusief:

– IP-adres

– browser

– besturingssysteem

– toegangstijd

– adres van de websites vanwaar u komt

 1. Wie verzamelt uw gegevens?

NanoSkin is de Verwerkingsverantwoordelijke (‘Data Controller’) voor deze gegevensverzameling.

 1. Hoe en waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In het online contactformulier worden enkele van de bovenstaande persoonsgegevens gevraagd. Het doel van deze gegevensverzameling bestaat erin te kunnen antwoorden op de vragen die via het formulier aan NanoSkin worden gesteld.

De gegevens die NanoSkin verkrijgt op grond van rechtstreekse sollicitaties (per e-mail, fax of brief) worden gebruikt om de geschiktheid van een kandidaat af te stemmen met de openstaande positie.

Alle andere gegevens, dan degene hierboven vermeldt, die aan NanoSkin worden overgemaakt door rechtstreekse contactopname per e-mail, fax of brief, worden enkel gebruikt om het desbetreffende doel inzake de reden van contactopname te bereiken.

We kunnen ook gegevens over u verzamelen via andere organisaties, onze zaken- of projectpartners, louter wanneer dit nodig is.

Andere mogelijke redenen voor het gebruik van uw gegevens:

– om producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd;
– om te verzekeren dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier wordt weergeven voor u en uw computer;
– om statistische analyses uit te voeren waarmee we de interesse van klanten meten voor de verschillende onderdelen van onze websites;
– om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en verbeteren;
– voor onze interne verslagen.

 1. Uw gegevens delen

Wij kunnen uw informatie delen met:

– partners of agenten die betrokken zijn bij het leveren van producten of diensten die u besteld of gebruikt hebt;
– partners of agenten die zich inzetten om diensten te leveren voor en in naam van NanoSkin;
– projectpartners en andere professionele adviseurs;
– incassobureaus of andere organisaties die schulden innen;
-rechtshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, rechtbanken of andere overheidsdiensten wanneer we hiertoe bij wet verplicht zijn of de toestemming hebben.

Mogelijk moeten we uw gegevens doorgeven aan partners of agenten die zich niet in de EU (Europese Unie) bevinden. Bijvoorbeeld wanneer onze partners en agenten zich buiten de EU bevinden, of als u onze diensten en producten gebruikt terwijl u landen buiten de EU bezoekt.

 1. Stockage en bescherming van uw persoonsgegevens

De gegevens verzameld via het contactformulier op de website van NanoSkin en deze rechtstreeks aan haar overgemaakt per e-mail, fax of brief worden lokaal opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Unie.
NanoSkin beschikt over redelijke en aangepaste middelen ter bescherming en beveiliging van de verzamelde gegevens en treft redelijke maatregelen om de identiteit te verifiëren van de gebruiker die de verzamelde persoonsgegevens wenst.
De aan NanoSkin overgemaakte gegevens zullen uitsluitend toegankelijk zijn voor verantwoordelijke personen die in het kader van hun functie toegang dienen te verkrijgen tot deze gegevens.
NanoSkin houdt uw persoonsgegevens slechts zo lang bij als redelijkerwijs nodig of bij wet vereist is.

 1. Fraude melden

NanoSkin zet zich in om te verzekeren dat uw persoonsgegevens beschermd zijn. Zo zal NanoSkin u bijvoorbeeld nooit e-mails sturen waarin we vragen uw geregistreerde wachtwoord in te geven (als u een geregistreerde gebruiker bent).

Als u toch een gelijkaardige e-mail ontvangt of gevraagd wordt deze informatie te verstrekken door iemand die beweert voor NanoSkin te werken, vragen wij u dit te melden via de volgende kanalen:

– stuur een e-mail naar info@nanoskin.be

– stuur een brief naar onze maatschappelijke zetel: Nanoskin bv, Koeweideblock 4 unit E8, 1785 Merchtem, België.

 1. Uw keuze over uw gegevens

U heeft het recht om aan NanoSkin te vragen of uw gegevens door NanoSkin zijn verwerkt. Om dit recht te doen gelden, dient u de vraag formeel te stellen en duidelijk te specificeren wat u wil weten, rechtzetten of wissen. Deze aanvraag moet worden gedateerd, ondertekend en samen met een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart naar NanoSkin worden gestuurd.
Als uw gegevens inderdaad zijn verwerkt, dan kan u ook vrije toegang vragen tot de persoonsgegevens in ons bezit en vragen om de redenen van de verwerking en de periode waarin wij de informatie opslaan en verwerken. U kan ook om de rechtzetting of het wissen van uw gegevens vragen, u verzetten tegen hun gebruik, hun gebruik beperken en uw persoonsgegevens in ons bezit ontvangen. Het wissen van gegevens dient specifiek gemotiveerd te worden. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal NanoSkin zo snel mogelijk aan uw vraag voldoen en u hierover informeren.

NanoSkin stelt alles in het werk om de updates zo snel mogelijk uit te voeren. Mogelijk worden er nog mededelingen verzonden met de originele gegevens tot het moment waarop de aanpassingen verwerkt werden.

 1. Hoe zit het met cookies?

Een cookie is een klein bestand dat toegang vraagt om op uw harde schijf geplaatst te worden. Eens u dit accepteert wordt het bestand toegevoegd en helpt het bij het analyseren van internetverkeer of laat het u weten wanneer u een specifieke website bezoekt. Cookies laten webapplicaties toe om met u te communiceren als een persoon. De webapplicatie kan zijn werking afstemmen op uw noden, sympathieën of afkeer door het verzamelen en onthouden van informatie omtrent uw voorkeuren.

Wij gebruiken traffic log cookies om te identificeren welke pagina’s door u gebruikt worden. Dit helpt ons bij het analyseren van het internetverkeer en bij het verbeteren en afstemmen van onze website op de voorkeuren van de gebruiker. We gebruiken deze informatie enkel voor statistische doeleinden en daarna wordt deze informatie verwijderd uit het systeem. Kortom, cookies helpen ons om voor u een betere website te maken door ons toe te laten om te monitoren welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie laat ons geenszins toe om toegang te krijgen tot uw gegevens of eender welke informatie over u die u niet zelf wenst vrij te geven aan ons. U kan kiezen om te cookies te aanvaarden dan wel te weigeren. De meeste browsers accepteren automatisch cookies maar u kan gewoonlijk ook zelf instellen om cookies te weigeren indien u dit wenst. In dat geval is het evenwel mogelijk dat u niet ten volle gebruik kan maken van deze website.

U kunt in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van de Website.

 1. Google Analytics

De Website maakt gebruik van Google Analytics. Deze webanalyse-service, die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), maakt gebruik van analytische cookies. De informatie die via de cookies verzameld wordt over het gebruik van de website door een bezoeker wordt samen met het IP-adres van die bezoeker naar Google gestuurd en door Google opgeslagen.

Google kan die informatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:

 1. Rapporten met betrekking tot advertentieactiviteit leveren aan adverteerders en websites die de advertenties hosten en ervoor zorgen dat die website-uitgevers worden betaald
 2. Website- en app-eigenaren die Google Analytics gebruiken, helpen te begrijpen hoe bezoekers omgaan met hun sites of apps
 3. Fraude en andere beveiligingsrisico’s detecteren en bestrijden om gebruikers en partners te beschermen
 4. haar wettelijke verplichtingen nakomen
 5. haar producten verbeteren.

Voor al deze activiteiten met uitzondering van punt 2, treedt Google op als verantwoordelijke voor de verwerking en gebeurt de verwerking van de gegevens die zij over uw gebruik van de Website verzamelt, dus op haar verantwoordelijkheid.

Hoe u kunt beheren welke informatie naar Google wordt verzonden?

Hier volgen enkele manieren waarop u kunt beheren welke informatie wordt gedeeld door uw webbrowser wanneer u de Website bezoekt:

 • Als u niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt in uw browser, kunt u de browser-add-on voor Google Analytics installeren. Meer informatie over Google Analytics en privacy.
 • Als u bent ingelogd op uw Google-account, kunt u – afhankelijk van uw accountinstellingen – bepaalde gegevens die Google verzamelt van door u bezochte sites en apps, bekijken en bewerken.
 • Met de incognitomodus in Chrome kunt u surfen op internet zonder dat webpagina’s en bestanden worden vastgelegd in uw browsergeschiedenis. Cookies worden verwijderd nadat u alle incognitovensters en -tabbladen heeft gesloten. Uw bladwijzers en instellingen worden opgeslagen totdat u ze verwijdert.
 • Met Advertentie-instellingen kunt u beheren welke advertenties van Google u op internet te zien krijgt. U kunt ontdekken hoe advertenties voor u worden geselecteerd, u afmelden voor Personalisatie van advertenties en specifieke adverteerders blokkeren. Meer informatie over advertenties.
 1. Hoe kan u ons bereiken?

Voor vragen over deze Privacyverklaring, uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens of de verwerking van de gegevens door NanoSkin in het kader van het online contactformulier, kan u contact met ons opnemen:

Nanoskin bv

Koeweideblock 4 Unit E8

1785 Merchtem

België

tel.: +32 (0)52/80.08.07

info@nanoskin.be

https://www.nanoskin.be

Om contact op te nemen met de toezichthoudende nationale autoriteit, kan u hier terecht:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

contact@apd-gba.be

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be